« دختر؛ توته شرافت؟

میگن دخترا 100% توته شرافت استن؛ 50% شر و 50% هم آفت.
راست میگن؟؟؟

your ad here

نظری بدهید