خارجی و موچی »

یک خارجی میخواست از شهر کابل تصویر برداری کند. آمد پیش فروشگاه دید که موچی ها قطار شیشتن، یکی بوت رنگ میکنه دیگه بوت میدوخت… و یکی دیگیش چارزانو شیشته و تل یک بوت ره میخ میکد در عین میخ کدن جای بجای یک ملاق زد. خارجی متوجه ملاق خوردن موچی شد، رفت پیشش گفت: که دوباره ملاق بزن که عکس ته بیگیرم.
موچی گفت: نی
خارجی گفت: ده دالر میتم
موچی گفت: نی
خارجی گفت: بیست دالر میتم
موچی گفت: نی
بالاخره خارجی گفت: تو به صد افغانی بوت میدوزی مه به تو صد دالر میتم یک ملاق خو بزن! چرا نمیزنی؟؟؟؟
موچی گفت: تو صد دالر میگی اگر هزار دالر هم بیتی دیگه همرای چکش ده خایه خود نمیزنم.